An introduction to language by Fromkin V., Rodman R., Hyams N 电子书PDF高清下载

Year:2013         Edition:10                Publisher:Cengage Learning                  Language:english
Pages:624 / 629                ISBN 10:1133310680                   ISBN 13:9781133310686
File:PDF, 23.11 MB

假设没有语言学的先验知识,语言介绍,第十版,适用于各种领域——包括教育、语言、心理学、认知科学、人类学、英语和英语作为第二语言教学 (TESL)——在本科和研究生阶段。这个完全更新的版本保留了使本书成为常年畅销书的清晰描述、幽默和无缝的教学法,同时添加了新的信息和练习,使每个主题都变得新鲜、引人入胜和最新。

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情